• Nuværende arbejde Revisor hos PwC

  Som revisor har Nick haft en bred portefølje af kunder, og han har bl.a. deltaget som Koncernrevisor for et af Danmarks største energi selskaber, testning af konsolidering i Oracle Hyperion Financial Management.

  Revisor for mindre fonde, både erhvervsdrivende og almennyttige.

  Revisor for folketinget

  Revisor for valuta vekseller firma

  Revisor for et stærkt voksende IT-firma, der i 2014 blev solgt til et stort internationalt firma.

  Revisor for internationale firmaer inden for salg, b.la. opbevaringsartikler, og modetøj.

 • Junior Momskonsulent hos VAT Management

  VAT Management er en af Nordens førende virksomheder indenfor momsrefusion. Kunderne består primært af større danske, svenske og norske industri- og servicevirksomheder. VAT Management's markedsandel er især stor indenfor C20 virksomhederne i Danmark, mellemstore produktions- og service virksomheder, advokat virksomheder, revisionsfirmaer, universiteter og uddannelsesinstitutioner. Nick har været ansat som momskonsulent hos VAT Management, i perioden maj 2012 til august 2013. Som momskonsulent arbejder man typisk i teams, på projekter ude hos den enkelte kunde. Arbejdsopgaverne har primært være at fremfinde og kvalitetssikre materiale ude hos kunden, der kan bruges til momsrefusion og momsangivelse i EU. Arbejdsopgaverne er generelt blevet udført i Microsoft Navision og Microsoft Office programmer.

 • Regnskabsmedarbejder

  Danske Lægers Vaccinations Service driver 25 vaccinationsklinikker over hele landet, hvorfra tusinder af danskere bliver vaccineret i forbindelse med ophold i udlandet. Nick har været ansat som regnskabsmedarbejder hos DLVS, i perioden februar 2011 til maj 2012. Han har varetaget fakturering og bogføringen af 22 rejseklinikker, samt afstemning heraf, som er udført Microsoft C5 Dynamics. Derudover har han haft ansvaret for beregninger og betalinger til samarbejdspartnere, samt udfærdigelser af rapporter til ledelsen.

 • Netværk for regnskabschefer

  Få et netværk hvor du kan få faglig sparring af ligesindet Netværket for regnskabschefer er et professionelt forum for videndeling mellem nøglepersoner inden for økonomi, finans og regnskab. I netværket sætter vi fokus på emner som økonomistyring, budgettering, forecast, rapportering,værdiskabelse, controlling, strategiudarbejdelse, medarbejderudvikling, projektstyring m.m. Vi tilbyder vores medlemmer to forskellige slags medlemskaber, et basis medlemskab der er gratis og et guld medlemskab der betales halvårligt. Vi anbefaler nye medlemmer at bruge vores gratis medlemskab, så de kan danne sig et overblik over de aktiviteter man kan blive en del af. Efter noget tid kan man beslutte om man vil opgradere til guld medlemskab og de fordele der hører med til dette.

 • Controllere

  Få et netværk hvor du kan få faglig sparring af ligesindet Netværket for Controllere er et professionelt forum for videndeling mellem nøglepersoner inden for økonomi, finans og regnskab. I netværket sætter vi fokus på emner som økonomistyring, budgettering, forecast, rapportering,værdiskabelse, controlling, strategiudarbejdelse, medarbejderudvikling, projektstyring m.m. Vi tilbyder vores medlemmer to forskellige slags medlemskaber, et basis medlemskab der er gratis og et guld medlemskab der betales halvårligt. Vi anbefaler nye medlemmer at bruge vores gratis medlemskab, så de kan danne sig et overblik over de aktiviteter man kan blive en del af. Efter noget tid kan man beslutte om man vil opgradere til guld medlemskab og de fordele der hører med til dette.

 • Økonomimedarbejdere

  Få et netværk hvor du kan få faglig sparring af ligesindet Netværket for økonomimedarbejdere er et professionelt forum for videndeling mellem nøglepersoner inden for økonomi, finans og regnskab. I netværket sætter vi fokus på emner som økonomistyring, budgettering, forecast, rapportering,værdiskabelse, controlling, strategiudarbejdelse, medarbejderudvikling, projektstyring m.m. Vi tilbyder vores medlemmer to forskellige slags medlemskaber, et basis medlemskab der er gratis og et guld medlemskab der betales halvårligt. Vi anbefaler nye medlemmer at bruge vores gratis medlemskab, så de kan danne sig et overblik over de aktiviteter man kan blive en del af. Efter noget tid kan man beslutte om man vil opgradere til guld medlemskab og de fordele der hører med til dette.

 • Eksport

  Få et netværk hvor du kan få faglig sparring af ligesindet Netværket for eksportmedarbejdere er et professionelt forum for videndeling mellem nøglepersoner inden for eksport. I netværket sætter vi fokus på emner som sproglige udfordringer på nye markeder, og hvordan man kommer over de udfordringer der er i udlandet. Vi tilbyder vores medlemmer to forskellige slags medlemskaber, et basis medlemskab der er gratis og et guld medlemskab der betales halvårligt. Vi anbefaler nye medlemmer at bruge vores gratis medlemskab, så de kan danne sig et overblik over de aktiviteter man kan blive en del af. Efter noget tid kan man beslutte om man vil opgradere til guld medlemskab og de fordele der hører med til dette.

 • Uddannelsesoversigt

  Cand. merc. aud Revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.-studiet) er en forskningsbaseret, videregående teoretisk overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Uddannelsen kvalificerer til udøvelse af revision samt controlling af private og offentlige virksomheder og institutioner og udgør den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Uddannelsen kvalificerer endvidere til udøvelse af skatteretlig rådgivning og til ansættelse hos skattemyndighederne. Uddannelsen skal bibringe de studerende et grundlæggende kendskab til revisorhvervet og dets funktioner i almindelighed og revision i særdeleshed, således at det teoretiske grundlag for løsningen af revisors arbejdsopgaver beherskes. Denne kompetence opnås ved, at den studerende gennem uddannelsen bibringes såvel helhedsopfattelse som specialviden, således at kandidaten ved løsning af problemer kan udnytte dels det dybtgående kendskab til fagområdet og dels selvstændigt tilegne sig, producere og anvende ny viden samt i samarbejde med andre at kunne behandle og løse tværgående problemstillinger. Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal kandidaten have tilegnet sig detaljeret viden om revision, intern kontrol, regnskab, skatteret og erhvervsjura inden for udvalgte emneområder. Derudover er der en række valgfag, der giver mulighed for fordybelse i specialområder, der relaterer sig til revisors virke. Hermed får kandidaten kombineret med skrivning af kandidatafhandling mulighed for at designe sin individuelle kompetenceprofil inden for f. eks. revision af informationsteknologi, risikovurderinger, corporate governance, og/eller forskellige erhvervs- og skatteretlige discipliner m.v. Uddannelsen skal opøve kandidatens evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse forhold og styringsmæssige problemer af økonomisk og juridisk art, og til selvstændigt valg af arbejdsmetoder.

   

   

  HA Almen HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grunddiscipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder: ledelse/organisation, finansiering, regnskab og afsætning. HA kaldes af og til HA-almen for at skelne den fra HA-versioner som er enten specialiserede HA-uddannelser eller kombinationer med andre discipliner (som politik og psykologi, mm.). Hvert af de fore kerneområder har et stort fag på 15 ECTS –regnskab er dog delt i to halve fag, økonomistyring og eksternt regnskab. Omkring disse grundliggende områder ligger nogle andre fag, hvor man introduceres til teorier der er vigtige for erhvervsøkonomi i bred forstand: først og fremmest økonomi, som fylder 37,5 ECTS med både virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi og international økonomi. Dernæst statistik og metode, som tilsammen fylder 30 ECTS, når videnskabsteori medregnes. Endelig erhvervsjura, et 7,5 ECTS fag. Et strategifag på 4. semester arbejder på tværs af kernefagene og søger at etablere et samlet perspektiv for virksomhedens mål og midler. Til sidst ligger valgfag og bachelorprojekt, hvor den individuelle, interessebaserede specialisering finder sted. Ved afslutningen af HA er man uddannet til at arbejde med alle de forskellige erhvervsøkonomiske funktioner. Hvis man undervejs har dannet sig en forestilling om, at man vil arbejde med bestemt af dem, kan man i sit valg af valgfag og bachelorprojekt specialisere sig så man kan søge ansættelse i det pågældende område. De fleste vælger at gå videre til en Cand. Merc. uddannelse, hvor specialiseringen bliver dybere. I vid udstrækning er der på det danske arbejdsmarked en forventning om, at man enten har en Cand. Merc. eller er i gang med én når man ansættes. Dette er ikke nogen naturnødvendighed, men der skal som regel gøres en målrettet indsats, hvis man vil direkte ud på arbejdsmarkedet efter HA. Fagene HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

   

   

  AP Degree in Marketing Management Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og realisere løsninger, der bredt vedrører markedsføring i handels-, produktions-og servicevirksomheder nationalt og internationalt. Markedsføringsøkonomen skal kunne kombinere viden om økonomiske, juridiske, organisatoriske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i forbindelse med markedsføring på et globalt marked. Endvidere skal den uddannede kunne indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

 • Velkommen til Nick B. Sigurdson's online CV

  På denne hjemmeside findes forretningsorienteret informationer om Nick Bundsgaard Sigurdson, i de respektive faner gives oplysninger om de stillinger som Nick har varetaget. Fra venstre i menuen findes det nuværende arbejde, og mod højre findes tidligere stillinger i de respektive virksomheder. Under de enkelte faner findes informationer om virksomhederne, og om de opgaver der er udført i de forskellige stillinger.

   

 • Kontakt

  Ønsker du at komme i kontakt med Nick Sigurdson, kan du benytte formularen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Danmark
  København.

  Kontaktinformationer